Deze Gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) regelen uw gebruik van alle websites die worden beheerd door Novonto Agency (“Novonto”), including, without limitation, the Web site currently located novonto.com (collectively, the “Site”), provided for your informational, educational and entertainment purposes. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Novonto met betrekking tot uw gebruik van de Site. Door de Site te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en het Novonto Privacybeleid. Indien u het niet eens bent met een bepaling van deze overeenkomsten, mag u de Site niet gebruiken.

1. WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Novonto behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden. Een bijgewerkte versie van de Gebruiksvoorwaarden zal op de website worden geplaatst onder de sectie ‘Terms & Agreement’. Door na dergelijke wijzigingen de website te blijven gebruiken, accepteert u de aangepaste Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet instemt met de aangebrachte wijzigingen, is stopzetting van het gebruik van de website uw enige optie.

2. EIGENDOMSRECHTEN

De content op de Site, waaronder maar niet beperkt tot tekst, software, scripts, grafische elementen, foto’s, geluiden, muziek, video’s, interactieve features en dergelijke (gezamenlijk aangeduid als “Inhoud van Novonto”), evenals de woord- en beeldmerken van Novonto, alsook bepaalde andere namen, logo’s en materialen die getoond worden op de Site en die als merken dienen (samen “Merken”), zijn het eigendom van Novonto of worden onder licentie door Novonto gebruikt. Deze zijn onderworpen aan auteursrechten, merkenrecht en andere vormen van intellectueel eigendomsrecht volgens Nederlandse en internationale wetgeving.

3. PRIVACYBELEID

U gaat akkoord met het gebruik van alle informatie die Novonto over u verzamelt conform de voorwaarden die zijn uiteengezet in het Privacybeleid van Novonto.

4. FRAUDE

Novonto heeft de mogelijkheid, maar niet de verplichting, om actief melding te maken van en juridische stappen te ondernemen tegen daadwerkelijke en vermoede fraude met creditcards. Novonto kan naar eigen inzicht aanvullende verificatie van u verlangen, zoals een telefonische bevestiging van uw bestelling en eventuele andere benodigde informatie. Novonto heeft het recht om elke bestelling te annuleren in geval van verdenking van fraude. Tijdens het bestelproces verzamelt Novonto bepaalde informatie, waaronder maar niet beperkt tot de tijd, datum, IP-adres en andere gegevens die gebruikt zullen worden om fraudeurs te traceren en te identificeren. Indien er vermoedens zijn van fraude, mag Novonto, hoewel het niet verplicht is, alle relevante informatie overdragen aan wetshandhavingsinstanties en aan creditcardmaatschappijen voor fraudeonderzoek, met of zonder gerechtelijk bevel. Novonto behoudt zich tevens het recht voor om samen te werken met de autoriteiten om overtreders tot het uiterste volgens de wet te vervolgen.

5. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De Site bevat mogelijk links naar externe websites of bronnen die niet in het bezit zijn van of gecontroleerd worden door Novonto. Deze links worden enkel aangeboden voor uw gemak en de aanwezigheid ervan impliceert geen goedkeuring van Novonto voor het gebruik van die externe sites of hun inhoud. Novonto is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van externe websites of bronnen en doet geen uitspraken of garanties over de inhoud, informatie, software, materialen of bedrijfsvoering van deze externe sites, inclusief, maar niet beperkt tot, de producten of diensten die door derden worden geadverteerd of aangeboden via onze diensten of op enige met ons gelinkte websites.

6. DISCLAIMER

U bevestigt uitdrukkelijk dat u de Site op eigen risico gebruikt. De Site wordt aangeboden ‘zoals deze is’ en ‘zoals beschikbaar’. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst Novonto alle garanties af, zowel expliciet als impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid en niet-schending met betrekking tot de Site. Novonto neemt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor:

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Onder geen enkele omstandigheid zal Novonto aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of exemplarische schade, onder welke aansprakelijkheidstheorie dan ook, inclusief contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke theorieën. Dit omvat maar is niet beperkt tot vergoeding voor verlies van winst, omzet, reputatie, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, zelfs indien Novonto op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

8. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan om bepaalde garanties uit te sluiten of de aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade te beperken of uit te sluiten. Daarom kunnen enkele van de eerder genoemde beperkingen en disclaimers mogelijk niet voor u gelden. In het geval dat Novonto wettelijk niet in staat is om impliciete garanties uit te sluiten of haar aansprakelijkheid te beperken, zal zowel de reikwijdte als de duur van dergelijke garanties en de omvang van Novonto’s aansprakelijkheid beperkt zijn tot het minimale niveau dat door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan.

9. VRIJWARING

Door deze overeenkomst te accepteren, gaat u akkoord om Novonto, haar dochterondernemingen en hun respectievelijke bestuurders, medewerkers, directeuren, aandeelhouders, agenten, partners, licentiegevers en rechtsopvolgers (“Novonto Partijen”) schadeloos te stellen en te beschermen tegen alle eisen, verplichtingen, schades, verliezen, kosten, uitgaven en vergoedingen (inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven) die kunnen voortvloeien uit (a) de informatie die u aan Novonto verstrekt, (b) uw gebruik van de website, of (c) uw overtreding van deze gebruiksvoorwaarden. Novonto behoudt zich het recht voor om, voor eigen rekening, de exclusieve verdediging en controle te nemen over elke kwestie die anders uw verantwoordelijkheid zou zijn om te verdedigen. U dient dan samen te werken met Novonto in het verdedigen tegen dergelijke claims.

10. OVERMACHT

Ondanks wat eerder is vermeld, zal Novonto geenszins verantwoordelijk zijn voor enige vertraging of falen in de uitvoering die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt wordt door omstandigheden die buiten haar redelijke controle vallen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, onderbrekingen van het internet, defecten aan computerhardware, softwarefouten, storingen in telecommunicatieapparatuur, andere technische mankementen, elektriciteitsuitval, stakingen, arbeidsconflicten, onlusten, opstanden, maatschappelijke onrust, tekorten aan arbeidskrachten of materialen, branden, overstromingen, aardbevingen, stormen, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, bevelen van nationale of internationale rechtbanken of tribunalen, het niet nakomen van verplichtingen door derden, of het verlies van of schommelingen in verwarming, verlichting of airconditioning.

11. BEËINDIGING

Novonto behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website direct te beëindigen of te onderbreken, zonder voorafgaande melding of verantwoordelijkheid, als u een van de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft. Als uw toegang wordt beëindigd, blijven de vrijwaringsverplichtingen zoals eerder beschreven van toepassing.

12. ARBITRAGE

U en Novonto komen overeen dat eventuele geschillen tussen ons zullen worden beslecht door middel van bindende en definitieve arbitrage, in plaats van via gerechtelijke procedures. U en Novonto zien hierbij af van het recht op een juryrechtszaak voor een vordering. Alle controverses, claims, tegenclaims of andere geschillen tussen u en Novonto met betrekking tot de website of deze gebruiksvoorwaarden (elke een “Claim”) zullen worden voorgelegd aan bindende arbitrage overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut (“NAI-regels”). De arbitrage zal worden gevoerd en beslist door een enkele arbiter in Nederland. De beslissing van de arbiter in een dergelijke arbitrage is bindend en definitief voor de partijen en kan worden afgedwongen bij elke bevoegde rechtbank. De partijen komen overeen dat de arbitrage vertrouwelijk zal blijven en dat het bestaan van de procedure en elk element ervan (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele verzoekschriften, brieven, documenten of ander ingediend bewijsmateriaal en alle getuigenverklaringen of andere mondelinge indieningen en uitspraken) niet buiten de arbitrageprocedure bekend zal worden gemaakt, behalve voor zover wettelijk vereist in gerechtelijke procedures met betrekking tot de arbitrage of volgens geldende regels en voorschriften voor openbaarmaking van toezichthoudende instanties voor effecten of andere overheidsinstanties.

U zult niet als vertegenwoordiger of als onderdeel van een collectieve claim optreden in een arbitrageprocedure. Claims mogen niet op een collectieve of representatieve basis aan arbitrage worden onderworpen. De arbiter zal uitsluitend uw individuele claims en die van Novonto behandelen en mag geen claims combineren of samenvoegen met die van andere personen of partijen die zich in vergelijkbare situaties bevinden.

Dit artikel beperkt bepaalde rechten, waaronder het recht om een rechtszaak aan te spannen, het recht op een juryproces, het recht om deel te nemen aan een collectieve claim of representatieve procedure, het recht op bewijsvoering behalve zoals beschreven in de NAI-regels, en het recht op bepaalde rechtsmiddelen en verhaalsmogelijkheden. Andere rechten die u of Novonto zouden hebben in een rechtbank kunnen in arbitrage niet beschikbaar zijn.

13. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht, met uitzondering van de bepalingen inzake conflictenrecht. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onrechtmatig, nietig of om enige reden onafdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling als nietig worden beschouwd, maar zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Het niet afdwingen door Novonto van enig recht of bepaling in deze gebruiksvoorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden, samen met de privacyverklaring van Novonto en eventuele andere beleidsregels, regels of richtlijnen die op de website worden gepubliceerd, vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen Novonto en u met betrekking tot de website.

Ingangsdatum: 1 januari 2024.